วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กรต.วิชาการทำนา ภาคเรียนที่ 1/2556

ตารางแผนการเรียนรู้ต่อเนื่อง (กรต)

รายวิชาการทำนา ( อช 02001 )
ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับ
เรื่องที่มอบหมายให้ทำ กรต.
หัวข้อที่มอบหมายให้ทำ กรต.
วิธีการ
ศึกษาค้นคว้า
หมายเหตุ
1
ความสำคัญและประโยชน์ของข้าว
อธิบายความสำคัญและประโยชน์ของข้าว
-หนังสือ
-อินเตอร์เน็ต
2
วิธีการทำนา
อธิบายวิธีการทำนาหยอดกับการทำนาหว่านว่าต่างกันอย่างไร
-หนังสือ
-อินเตอร์เน็ต
-ผู้รู้/ปราชญ์
3
ประเภทของการทำนา
1.อธิบายขั้นตอนการทำนาดำ
2.อธิบายขั้นตอนการทำนาหว่าน
-หนังสือ
-อินเตอร์เน็ต
-ผู้รู้/ปราชญ์
4
สายพันธ์ของข้าว
บอกชื่อสายพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกในพื้นที่บริเวณที่นักศึกษาอาศัยอยู่ พร้อมทั้งบอกเหตุผล
สอบถามจากผู้รู้/ปราชญ์
5
ขั้นตอนการเพาะกล้า
อธิบายขั้นตอนการเพาะกล้า
-หนังสือ
-อินเตอร์เน็ต
-ผู้รู้/ปราชญ์
6
การดูแลรักษาข้าว
อธิบายวิธีการให้ปุ๋ย และการให้น้ำ

-หนังสือ
-อินเตอร์เน็ต
-ผู้รู้/ปราชญ์
7
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว
อธิบายวิธีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่พบในพื้นที่บริเวณที่นักศึกษาอาศัยอยู่
-หนังสือ
-อินเตอร์เน็ต
-ผู้รู้/ปราชญ์
8.
การเก็บเกี่ยวข้าว
อธิบายวิธีการเก็บเกี่ยวข้าว พร้อมทั้งบอกข้อดีและข้อเสียของการเก็บเกี่ยวแต่ละวิธี
-หนังสือ
-อินเตอร์เน็ต
-ผู้รู้/ปราชญ์


ให้นักศึกษาทำ กรต. 1 ครั้งต่อแบบ กรต. 1 แผ่นนะค่ะ  โดยมีแบบ กรต. ดังนี้
แบบบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน(กรต.)

วิชา.......................................................ระดับ.................................................................
การพบกลุ่มครั้งที่................วันที่...............เดือน................................พ.ศ. .....................

1.             1.งานที่ได้รับมอบหมายให้ศึกษาต่อเนื่องจากการพบกลุ่ม (กรต.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.    วิธีการดำเนินการศึกษาต่อเนื่องของผู้เรียน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้า
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.  ผลการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง(ได้รับความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะ  หรือชิ้นงาน ฯลฯ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.  การสะท้อนความคิดเห็นของผู้เรียน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น