วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กรต.วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ม.ปลาย

ตารางแผนการเรียนรู้ต่อเนื่อง (กรต)

รายวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ( อช 31003 )
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับ
เรื่องที่มอบหมายให้ทำ กรต.
หัวข้อที่มอบหมายให้ทำ กรต.
วิธีการ
ศึกษาค้นคว้า
หมายเหตุ
1
ความหมายและความสำคัญของการพัฒนาอาชีพ
ให้นักศึกษาอธิบายความหมาย  ความสำคัญและความจำเป็นของการพัฒนาอาชีพเพื่อความมั่นคง  และความจำเป็นของการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ
-หนังสือเรียน
-อินเตอร์เน็ต
2
ความหมายศักยภาพของธุรกิจ
ให้นักศึกษาอธิบายหาความหมายศักยภาพของธุรกิจ และความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจ
-หนังสือเรียน
-อินเตอร์เน็ต
3
ศักยภาพธุรกิจ
1.อธิบายความหมายของประเภทอาชีพ ต่อไปนี้
·         -  อาชีพอิสระ
·         -  อาชีพรับจ้าง
·         -  อาชีพเกษตรกรรม
·         -  อาชีพอุตสาหกรรม
·         -  อาชีพพาณิชยกรรมและการบริการ
·         -  อาชีพคหกรรม
·         -  อาชีพศิลปกรรม
2.อธิบายลักษณะของตำแหน่งทางการตลาดต่อไปนี้
·         -  ระยะเริ่มต้น
·         -  ระยะสร้างตัว
·         -  ระยะทรงตัว
·         -  ระยะตกต่ำหรือสูงขึ้น
-หนังสือเรียน
-อินเตอร์เน็ต
ลำดับ
เรื่องที่มอบหมายให้ทำ กรต.
หัวข้อที่มอบหมายให้ทำ กรต.
วิธีการ
ศึกษาค้นคว้า
หมายเหตุ
4
การจัดทำแผนพัฒนาการตลาด
1.อธิบายความหมายตามหัวข้อดังนี้
·       -  ทิศทางการตลาด
·       -  หลักการกำหนดทิศทางการตลาด
·       -  ประโยชน์ในการกำหนดทิศทาง   การตลาด
·       -  เป้าหมายทางการตลาด
·       -  การเลือกส่วนตลาด
·       -  ตลาดเป้าหมาย
·       -  ตลาดมวลชน
·       -  ส่วนผสมการตลาด
·       -  ผู้บริโภค
·       -  พฤติกรรมผู้บริโภค
·       -  กลยุทธ์การตลาด
-หนังสือเรียน
-อินเตอร์เน็ต

5
การจัดทำแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ
1.บอกความหมายของ
·       -  การผลิต
·       -  การบริการ
·       -  คุณภาพการผลิต
·       -  คุณภาพการบริการ
·       -  การควบคุมคุณภาพ
-หนังสือเรียน
-อินเตอร์เน็ต
6
การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก
อธิบายความหมายของ
·       -  ธุรกิจเชิงรุก
·       -  กลยุทธ์เชิงรุก
·       -  การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
-หนังสือเรียน
-อินเตอร์เน็ต
7
โครงการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
ให้นักศึกษาเขียนโครงการพัฒนาอาชีพที่ประกอบการอยู่หรือโครงการที่สนใจ 1โครงการ ตามแบบฟอร์มดังนี้
1.       -  ชื่อโครงการ
2.       -  หลักการและเหตุผล
3.       -  วัตถุประสงค์
4.       -  เป้าหมาย
-หนังสือเรียน
-อินเตอร์เน็ต
ลำดับ
เรื่องที่มอบหมายให้ทำ กรต.
หัวข้อที่มอบหมายให้ทำ กรต.
วิธีการ
ศึกษาค้นคว้า
หมายเหตุ
-        -  วิธีดำเนินการ
6.       -  งบประมาณ
7.       -  สถานที่ดำเนินการ
8.       -  ผู้รับผิดชอบโครงการ
9.       -  หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
          -  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 ให้นักศึกษาทำลงในแบบบันทึก กรต.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น