วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กรต.วิชาเกษตรผสมผสาน ม.ปลาย

ตารางแผนการเรียนรู้ต่อเนื่อง (กรต)

รายวิชาเกษตรผสมผสาน ( อช02015 )
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายลำดับ
เรื่องที่มอบหมายให้ทำ กรต.
หัวข้อที่มอบหมายให้ทำ กรต.
วิธีการ
ศึกษาค้นคว้า
หมายเหตุ
1
ช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ
ให้นักศึกษาสำรวจข้อมูล เพื่อพิจารณาเลือกประกอบอาชีพ ของตนเองตามหลักการที่ได้ศึกษามาแล้ว และระบุว่าอาชีพที่ตนเองพิจารณาแล้วคืออาชีพอะไร


หนังสือ
Internet2
เกษตรผสมผสาน
ให้นักศึกษาลองวางแผนการทำการเกษตรผสมผสานในพื้นที่ที่ตนเองมีอยู่โดยยึดหลักการของการทำการเกษตรผสมผสานตามที่ได้ศึกษามาแล้วและเขียนอธิบายประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการทำการเกษตรผสมผสานตามแบบที่นักศึกษาวางแผนไว้

หนังสือ
Internet
เขียนอธิบายข้อมูลให้ละเอียด
พร้อมทั้งวาดภาพการแบ่งพื้นที่เพื่อทำการเกษตรประกอบและระบายสีให้สวยงามไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น