วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กรต.วิชาการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1.             ให้นักศึกษาค้นคว้าข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ พร้อมสรุปใจความสำคัญของข่าวและวิเคราะห์วิจารณ์2.             ให้นักศึกษาค้นคว้าบทความตามหน้านิตยสาร หรืออินเตอร์เน็ต พร้อมสรุปใจความสำคัญของและวิเคราะห์วิจารณ์
3.             ให้นักศึกษาอ่านสารคดี 1 สารคดี สรุปความและลักษณะของสารคดีว่าเป็นประเภทใด4.             ให้นักศึกษาค้นคว้าบทเพลง  พร้อมตีความ แปลความ สรุปความ ขยายความของบทเพลงมา 1 บทเพลง
5.             ให้นักศึกษาค้นคว้าคติเตือนใจ  และบอกคุณค่า  ข้อคิดของคติเตือนใจ  พร้อมทั้งนำคติเตือนใจไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรในการดำเนินชีวิต

กรต.วิชาบัญชีชาวบ้าน ม.ต้น และม.ปลาย

ตารางแผนการเรียนรู้ต่อเนื่อง (กรต)

รายวิชาบัญชีชาวบ้าน ( ทช02001 )
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับ
เรื่องที่มอบหมายให้ทำ กรต.
หัวข้อที่มอบหมายให้ทำ กรต.
วิธีการ
ศึกษาค้นคว้า
หมายเหตุ
1
บัญชีชาวบ้าน
ให้นักศึกษาบันทึกบัญชีรายรับ- รายจ่ายของตนเองหรือของครอบครัว เป็นระยะเวลา 1 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.  ถึงวันที่ 28 ส.ค.. 2556 ตามแบบฟอร์มที่กำหนดด้านล่างนี้
หนังสือ
Internetให้ทำสมุดบันทึกขนาดเท่ากับครึ่งหนึ่งของกระดาษA4
และทำหน้าปกให้เรียบร้อยสวยงาม วันที่
รายรับ
รายจ่าย

คงเหลือ
เงินเดือน
อื่น ๆ
ค่าอาหาร
ค่าของใช้
ค่าเดินทาง
..............
............
อื่น ๆ
รวมจ่าย
กรต.วิชาบุคคลสำคัญของโลก

ตารางแผนการเรียนรู้ต่อเนื่อง (กรต)

รายวิชาบุคคลสำคัญของโลก ( สค 32002 )
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับ
เรื่องที่มอบหมายให้ทำ กรต.
หัวข้อที่มอบหมายให้ทำ กรต.
วิธีการ
ศึกษาค้นคว้า
หมายเหตุ
1
ประวัติบุคคลสำคัญของโลก
ด้านวิทยาศาสตร์
ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆละ 2-3 คน ศึกษาประวัติบุคคลสำคัญของโลกด้านวิทยาศาสตร์ และเลือก
บุคคลสำคัญ 1 ท่าน ที่ชื่นชอบและพิมพ์ประวัติ และผลงาน พร้อมรูปภาพของบุคคลสำคัญลงในกระดาษขนาด A3พร้อมตกแต่งกรอบให้สวยงาม
หนังสือ
Internet2
ประวัติบุคคลสำคัญของโลก
ด้านการเมืองการปกครอง

ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆละ2-3  คน ศึกษาประวัติบุคคลสำคัญของโลกด้านการเมืองการปกครอง และเลือกบุคคลสำคัญ 1 ท่าน ที่ชื่นชอบและพิมพ์ประวัติ และผลงาน พร้อมรูปภาพของบุคคลสำคัญลงในกระดาษขนาด A3พร้อมตกแต่งกรอบให้สวยงาม
หนังสือ
Internet
3

ประวัติบุคคลสำคัญของโลก
ด้านศาสนา
ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆละ2-3  คน ศึกษาประวัติบุคคลสำคัญของโลกด้านศาสนา และเลือกบุคคลสำคัญ 1 ท่าน ที่ชื่นชอบและพิมพ์ประวัติ และผลงาน พร้อมรูปภาพของบุคคลสำคัญลงในกระดาษขนาด A3พร้อมตกแต่งกรอบให้สวยงาม
หนังสือ
Internet

กรต.วิชาเกษตรผสมผสาน ม.ปลาย

ตารางแผนการเรียนรู้ต่อเนื่อง (กรต)

รายวิชาเกษตรผสมผสาน ( อช02015 )
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายลำดับ
เรื่องที่มอบหมายให้ทำ กรต.
หัวข้อที่มอบหมายให้ทำ กรต.
วิธีการ
ศึกษาค้นคว้า
หมายเหตุ
1
ช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ
ให้นักศึกษาสำรวจข้อมูล เพื่อพิจารณาเลือกประกอบอาชีพ ของตนเองตามหลักการที่ได้ศึกษามาแล้ว และระบุว่าอาชีพที่ตนเองพิจารณาแล้วคืออาชีพอะไร


หนังสือ
Internet2
เกษตรผสมผสาน
ให้นักศึกษาลองวางแผนการทำการเกษตรผสมผสานในพื้นที่ที่ตนเองมีอยู่โดยยึดหลักการของการทำการเกษตรผสมผสานตามที่ได้ศึกษามาแล้วและเขียนอธิบายประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการทำการเกษตรผสมผสานตามแบบที่นักศึกษาวางแผนไว้

หนังสือ
Internet
เขียนอธิบายข้อมูลให้ละเอียด
พร้อมทั้งวาดภาพการแบ่งพื้นที่เพื่อทำการเกษตรประกอบและระบายสีให้สวยงาม