วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กรต.วิชาบัญชีชาวบ้าน ม.ต้น และม.ปลาย

ตารางแผนการเรียนรู้ต่อเนื่อง (กรต)

รายวิชาบัญชีชาวบ้าน ( ทช02001 )
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับ
เรื่องที่มอบหมายให้ทำ กรต.
หัวข้อที่มอบหมายให้ทำ กรต.
วิธีการ
ศึกษาค้นคว้า
หมายเหตุ
1
บัญชีชาวบ้าน
ให้นักศึกษาบันทึกบัญชีรายรับ- รายจ่ายของตนเองหรือของครอบครัว เป็นระยะเวลา 1 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.  ถึงวันที่ 28 ส.ค.. 2556 ตามแบบฟอร์มที่กำหนดด้านล่างนี้
หนังสือ
Internetให้ทำสมุดบันทึกขนาดเท่ากับครึ่งหนึ่งของกระดาษA4
และทำหน้าปกให้เรียบร้อยสวยงาม วันที่
รายรับ
รายจ่าย

คงเหลือ
เงินเดือน
อื่น ๆ
ค่าอาหาร
ค่าของใช้
ค่าเดินทาง
..............
............
อื่น ๆ
รวมจ่าย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น